Poll Results: Hỏi vui ae trả lời thế nào cũng được

Members who voted for 'Mở thêm 1 sv ss6. cho nó đơn giản'